Grafický náhled ZDARMA u každé objednávky
Nákup se SLEVOU na celý nákup
Bezpečně zabalené při doručení
Výroba tapety dle vlastního rozmeru
Doručení ZDARMA nad 4.500 Kč

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a zásady používání souborů cookie

Odesláním údajů vyjadřuje uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu www.tapetymix.cz se zavazuje, že veškeré osobní informace předané kupujícím jsou důvěrné a slouží výhradně k naplnění smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimkou jsou informace potřebné pro přepravu zboží (jméno, příjmení, adresa, telefon pro kontakt dopravce s Kupujícím). Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Veškeré osobní údaje, které poskytnete naší stránce www.tapetymix.cz jsou chráněna proti zneužití. Používáme je vysloveně na vnitřní komunikaci a pro dopravce, kteří Vám objednané zboží v bezpečí doručí. Všechny informace jsou pro nás absolutně důvěrné. Při zpracovávání osobních údajů Zákazníka se řídíme zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Naši činnost kontroluje i Úřad pro ochranu osobních údajů, Bratislava.

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.
2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, pokud je plátcem DPH i DIČ, číslo telefonu a mailovou adresu.
3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetových stránkách elektronického obchodu v části "Upravit registrační informace".
4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ") prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, neboť zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracovávání osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.
6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně pro účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.
8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby se osobní údaje byly zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiné účely.
9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5 těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající o splnění účelu zpracování neprodleně zajistí likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek,
b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,
c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, je-li kupující fyzickou osobou av rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud je kupující právnickou osobou,
e) že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout,
11. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.
12. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího požadovat
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,
b) účel zpracování osobních údajů,
c) obecně srozumitelnou formou informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
d) obecně srozumitelnou formou přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje na zpracovávání,
e) ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
f) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracovávání osobních údajů nezbytné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména
i) poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i dobu platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
ii) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
iii) okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
iv) formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
v) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,
g) opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracovávání; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
i) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ nebo jiného platného právního předpisu ČR.
13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat:
a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.
14. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném vměšování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.
15. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkumu rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle odst. 9.18. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.
16. Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.
17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu mě ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.
18. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího podle tohoto článku. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně jej informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo požadavky.
19. Omezení práv kupujícího podle § 28 odst. 2 ZnOOÚ prodávající neprodleně písemně oznámí dotčené osobě a Úřadu mě ochranu osobních údajů.
20. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:
DHL Parcel Slovensko s.r.o. / Přepravce /, SmartSelling a.s. / Rozesílání newsletterů a sběr kontaktů z webových formulářů /, Neonus s.r.o. / Provozovatel eshopové systému /, Firmhosting s.r.o. / Správce serverů /, Firma LEKA spol. s r.o. / Zpracování účetnictví /, Najnákup.sk - Minet s.r.o. / Zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti /, Facebook Inc., Heureka Shopping s.r.o. / Zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti /.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce je možné kontaktovat na emailové adrese
tapetymix@tapetymix.cz
21. Informační systémy elektronického obchodu prodávajícího jsou zaregistrovány ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů Slovenskej republiky. Identifikační číslo: 201403350

Soubory cookie, zásady používání souborů cookie

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb pro Vás využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se umístí v počítači nebo zařízení při návštěvě naší webové stránky. Používáním souborů cookies nedochází k porušování zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů, protože jejich používáním neshromažďujeme osobní údaje a ani je neposkytujeme třetím stranám. Každý uživatel prohlížením naší webové stránky souhlasí s jejich používáním a ukládáním do jeho prohlížeče. O této skutečnosti je upozorněn při návštěvě naší webové stránky a svůj souhlas projevuje dalším prohlížením naší webové stránky.

Soubory cookies pomáhají např .:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími komplikacemi;  
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí znovu zadávat;    
 • na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji;     
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlížejí, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další obecné informace k souborům cookie najdete např. zde  tu

Jak používáme soubory cookie?

Soubory cookie používané na našich stránkách je možné z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie" které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve svém prohlížeči pouze do té doby, dokud prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. "Persistent cookie", které zůstávají uložené ve Vašem zařízení mnohem déle nebo pokud jejich ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, je možné cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů 
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů    
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému cílení    
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají    
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. "cookie třetích stran"). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe přizpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však není možné identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

 • sledování návštěvnosti, užívání stránky, statistika, remarketing ve službě Google Analytics
 • sledování návštěvnosti, užívání stránky, statistika, remarketing ve službě Facebook pixel    
 • online komunikace s prodejcem ve službě Tawk.to

Jak kontrolovat / odmítnout soubory cookie

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit používání jen některých souborů cookie.

Chrome
Firefox 
Internet Explorer
Android

Je pro nás velmi důležité a na prvním místě, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí. S vylepšováním technologií vylepšujeme i zapezpečení Vašich osobních údajů. Zároveň osoby, které jsou k tomu oprávněné a přicházejí do kontaktu s Vašimi údaji jsou náležité poučeny o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Přihlaste se k odběru newsletteru