Grafický náhled ZDARMA u každé objednávky
Nákup se SLEVOU na celý nákup
Bezpečně zabalené při doručení
Výroba tapety dle vlastního rozmeru
Doručení ZDARMA nad 4.500 Kč

 

Obchodní podmínky tapety na zeď

Všeobecné obchodní, dodací, reklamační a záruční podmínky

Internetový obchod www.tapetymix.cz

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Decotrend s.r.o., se sídlem 9. mája 430/3, 029 01 Námestovo, Slovenská republiaka, IČO: 45337535, IČ DPH: SK2022949434, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, Vložka č.52256 / L (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Všechny ceny za zboží v ehope www.tapetymix.cz jsou včetně 20% DPH

Kontaktní údaje prodávajícího:

Sídlo společnosti:
Decotrend, s.r.o., 9.mája 430/3, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
IČO: 45337535, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 52256/L
DIČ: 2022949434
IČ DPH: SK2022949434
IBAN: SK5156000000004091927001
BIC kód banky: KOMASK2X
email: decotrend@decotrend.sk

Československá obchodní banka a.s., Třínec
číslo účtu: 270279937 / 0300
IBAN: CZ69 0300 0000 0002 7027 9937
email: tapetymix@tapetymix.cz
tel. číslo: 00420 948 504 403
Kontaktní osoba: Tibor Hranický
provozní hodiny : Pondělí - Pátek od 8:00 do 16:00

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:
Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. : 041/ 7632 130, fax. č.: 041/ 7632 139

1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je slovenský jazyk . V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)
1.2. Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží, nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.
1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisům Slovenské republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.
1.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.
1.5. V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech Slvenské republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může si kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.
Kupující se podáním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří a) reklamační řád a formulář, b) právo na odstoupení od smlouvy + formulář, c) podmínky objednávání zboží a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. V případě pokud by kupující s uvedenými obchodními podmínkami před odesláním objednávky nesouhlasil, může tak kontaktovat bezprostředně prodávajícího.
1.6 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelům je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikatelům se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi obchodními podmínkami a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy
2.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce ( dále jen "objednávka"). Kupní smlouva může být uzavřena i na základě emailové komunikace mezi kupujícím a prodávajícím, nebo v provozních prostorách prodávajícího písemnou formou. jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je slovenský jazyk .
2.2. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky prováděny potvrzení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení přijetí objednávky"). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.
2.3. Potvrzení přijetí obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, a zároveň je akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy na dálku
2.4. Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně i další nezbytné údaje. Prodávající má také právo stornovat objednávku v případě pokud údaje uvedené v objednávce neodpovídají skutečnosti.
2.5. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.
2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:
a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
b) o obchodním jménem a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
c) o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
d) o adrese prodávajícího, na níž může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všechny ostatní daně nebo pokud z povahy zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího
f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
g) o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatnění práva odstoupit od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
h) o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář na odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího
i) o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
j) o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
k) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
l) poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle ust. § 622 a 623 občanského zákoníku informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
m) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad jako stanoví ust. § 502 občanského zákoníku, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se tato podpora poskytuje informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
n) o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit nebo získat jejich znění informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
o) o délce trvání smlouvy, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách vypovězení smlouvy informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
p) o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
q) o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího ao podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
r) o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, pokud je to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
s) o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
t) o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat informoval na
příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
u) o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
v) o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
w) o tom, že jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je slovenský jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.
2.7. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.6. písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží dle bodu 2.6. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

3. Práva a povinnosti prodávajícího
3.1. Prodávající je povinen:
a) dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,
c) neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém médiu, například prostřednictvím e-mailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře na odstoupení od kupní smlouvy.
d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy SR (návody v slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad - faktura slouží jako záruční list) .
3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
3.3. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy ( stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy, resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy av případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

4. Práva a povinnosti kupujícího
4.1. Kupující byl prodávajícím seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.
4.2. Kupující je povinen:
a) převzít objednané a dodané zboží,
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
c) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
4.3. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.
5. Dodací a platební podmínky
5.1. Obvyklá dostupnost zboží s termínem jeho expedice je do 10 pracovních dnů.
5.2. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě nedohodnou jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.
5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty pro dodání zboží sjednané v kupní smlouvě.
5.4 Zobrazení barevných odstínů zboží může být ovlivněno i kvalitou používaného monitoru resp. jiného Vámi používaného zařízení, popřípadě i nastavením barevnosti na monitoru.

5.5. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen "Místo"). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen "Časový rozsah"). Kupující je povinen převzít si zboží do 5 dnů ode dne odeslání zboží prodávajícím kupujícímu.
5.6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží a podepsat protokol o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží je povinna předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Zboží se považuje za dodané a převzatý okamžikem doručení zboží kupujícímu. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím a podepsání protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím.
5.7. Pokud bude nutné dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě av Časovém rozsahu nebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo.
Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté, zašleme znovu pouze na vyžádání kupujícího a kupující nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. V případě, že kupující nejeví ochotu ke spolupráci, je prodávající po předchozím upozornění objednané zboží prodat jinému zájemci.
5.8. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.
5.9. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.
5.10.Ak hodnota objednaného zboží přesáhne 5 000 Kč - má právo prodávající od kupujícího požadovat zálohovou platbu ve výši 50% z kupní ceny zboží. V odůvodněných případech má právo prodávající požadovat od kupujícího až 100% z kupní ceny zboží jako zálohovou platbu.
5.11. Kupující může za zboží zaplatit jedním z následujících způsobů:
• v hotovosti při převzetí zboží na dobírku
• prostřednictvím platební brány Besteron
• bezhotovostním bankovním převodem na účet Československá obchodní banka a.s., Třínec
270279937 / 0300  -  IBAN: CZ69 0300 0000 0002 7027 9937

5.12 Platby za přepravu a poštovné
Objednané zboží zasíláme kurýrní službou na adresu udanou kupujícím v objednávce. Při dodávce na dobírku zaplatí kupující plnou částku při přebírání dobírky doručovateli zásilky. Při platbě předem bude zásilka expedována po přijetí platby na náš bankovní účet (např. Bezhotovostním převodem). Zboží zasílá prodávající kupujícímu prostřednictvím společnosti DHL Parcel Slovensko s.r.o. v rámci Slovenské republiky a prostřednictvím společnosti DHL Parcel Slovensko s.r.o. v rámci České republiky  :
Poštovné, včetně balného a včetně pojištění, pro každou samostatnou objednávku je následující:
Cena dopravy - dobírka: 280 KČ (včetně DPH)
Cena dopravy - platba předem na účet prodávajícího: 150 KČ (včetně DPH)
Cena dopravy při objednání zboží, jehož hodnota je vyšší než 4500 KČ: 0 KČ.
Uvedené ceny jsou včetně DPH platí pro Slovenskou republiku
Lhůta pro doručení zboží je od 48 hodin. To znamená, v případě vnitrostátní přepravy je doručena zásilka vyzvednuta kurýrní službou DHL Parcel Slovensko s.r.o. od prodávajícího od 48 hodin v pracovní dny.
Obvykle se zboží doručí do 48hodin. Ceny jsou včetně DPH.

Ostatní země evropské unie uvedené v možnostech nákupního košíku:
Cena dopravy - platba předem na účet prodávajícího: 15 EUR /515,30Kč v deň  27.5.2018/ (včetně DPH). C
ena 15 € se vždy přepočítává aktuálním kurzem české koruny v den nákupu zboží.
Obvykle se zboží doručí do 48hodin pokud nenastanou komplikace u přepravce DHL Parcel Slovensko s.r.o.

5.13 Při platbě předem na náš účet, při platbě na dobírku kupující spolu se zbožím obdrží fakturu, která slouží jako daňový doklad. Při osobním odběru - platba v hotovosti v provozních prostorách prodávajícího, kupující obdrží pokladní doklad.

6. Kupní cena
6.1. Kupní cena za zboží sjednána v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen "kupní cena"). Pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která je považována za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.
6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.
6.3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
6.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
6.5. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo a smluvní strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.
6.6. Náklady spojené s montáží a vynáškou zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)
8.1. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
8.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se chyba týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.
8.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
8.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se chyb po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
8.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které pro něj vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 8.1. Až 8.3. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, které pro něj vyplývají z ust. §623 občanského zákoníku (bod 8.4. Až 8.5. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst a seznámit se s nimi v době před odesláním objednávky. V případě pokud by kupující s uvedenými obchodními a reklamačními podmínkami nesouhlasil, mohl tak kontaktovat bezprostředně prodávajícího.
8.7. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů SR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo jejich poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
8.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenskej  národnej rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich obsah.

8.9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.10. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího odpovědnost za vadu zboží týkající se zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.11. Pokud zboží vykazuje vady, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit si své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku použije. Kupující má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:
a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,
c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou to údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace d) doručení příslušné kopie faktury

8.14. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které pro něj vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 občanského zákoníku) a právech, které pro něj vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občanského zákoníku). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.
8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady hradí prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím
související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
8.18. Kupující nemá právo uplatnit si právo odpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
8.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:
a) pokud jde o zjevnou chybu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek,
b) pokud kupující nevyužil svého práva, týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
c) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
d) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
e) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého užívání zboží,
g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
h) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
i) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou čiatmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
j) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
k) Před samotným použitím je třeba zkontrolovat barevnost zboží, počet kusů a zda jednotlivé díly k sobě patří / pasují /. V případě že tomu tak není / zboží má vady způsobené výrobou / může kupující zakoupené zboží reklamovat. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, zejména špatnou aplikací a nesprávným skladováním. Pokud je se zbožím manipulováno, je zmačkaný, je aplikován na stěnu či jiný povrch, nebo je jiným způso použit a jeví viditelné vady způsobené neodborným zacházením, jeho reklamace již není možná. Jedná se o specifický zboží jako jsou fototapety. Za chyby vzniklé nesprávným používáním prodávající neodpovídá. V případě, že si kupující objedná službu u třetí strany, nebo kupujícím pověřená osoba špatně, nesprávné, neodborně nalepí fototapetu na daný povrch, pokud se fototapeta po nalepení odlepuje, nebo ji jiným způsobem třetí strana poškodí, reklamaci si kupující uplatní ve společnosti, která poskytla kupujícímu danou službu. Společnost Decotrend s.r.o. za nesprávné lepení fototapet třetí stranou objednanou kupujícím neodpovídá.
8.21. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
8.22. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, popř. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.
8.23. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.
8.24. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
8.25. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
8.26. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:
a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo
b) prodávající vadné zboží vymění.
8.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním chyby.
8.28. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:
a) výměnou zboží za jiný funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.
8.29. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady a kupující neprodleně neurčí podle bodu 8.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiný funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.
8.30. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve sdělení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.
8.31. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát.
8.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
8.33.
Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již znovu, je oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (i chybou stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.
8.34. Ustanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9. Osobní údaje a jejich ochrana
9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.
9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, pokud je plátcem DPH i DIČ, číslo telefonu a mailovou adresu.
9.3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetových stránkách elektronického obchodu v části "Upravit registrační informace".
9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Zz o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ") prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, neboť zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracovávání osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
9.5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.
9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně pro účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.
9.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby se osobní údaje byly zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiné účely.
9.9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5 těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající o splnění účelu zpracování neprodleně zajistí likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
9.10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek,
b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,
c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, je-li kupující fyzickou osobou av rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud je kupující právnickou osobou,
e) že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout,
9.11. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.
9.12. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího požadovat
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,
b) účel zpracování osobních údajů,
c) obecně srozumitelnou formou informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
i) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
d) obecně srozumitelnou formou přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje na zpracovávání,
e) ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
f) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracovávání osobních údajů nezbytné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména
i) poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i dobu platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
ii) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,
iii) okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
iv) formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
v) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,
g) opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracovávání; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
i) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ nebo jiného platného právního předpisu ČR.
9.13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat:
a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.
9.14. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném vměšování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.
9.15. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkumu rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle odst. 9.18. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.
9.16. Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.
9.17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu mě ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.
9.18. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího podle tohoto článku. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně jej informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo požadavky.
9.19. Omezení práv kupujícího podle § 28 odst. 2 ZnOOÚ prodávající neprodleně písemně oznámí dotčené osobě a Úřadu mě ochranu osobních údajů.
9.20. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců: DHL Parcel Slovensko s.r.o.
9.21. Informační systémy elektronického obchodu prodávajícího jsou zaregistrovány ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů. Identifikační číslo: 201403350

Prohlášení prodávajícího:
Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní údaje. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nebudou poskytnuty třetímu subjektu:
* Vaše identifikační a kontaktní údaje
* Údaje o Vašich nákupech
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě emailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace dostávat, máte možnost kdykoliv jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

10. Odstoupení od kupní smlouvy
10.1. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodu vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.
10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil info
10.3 .. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání a musí být zaslán prodávajícímu s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Zákazník má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu (zboží použitý ve větším rozsahu než postačuje na jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud prodávající nerozhodne v konkrétním případě jinak). Poškození obalu a zboží samotného bude prodávajícím akceptovány výhradně v rozsahu, v jakém mu při přiměřeném odzkoušení zboží ve smyslu tohoto ustanovení těchto podmínek nebylo možné zabránit, tj které nepřekračuje rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Zboží při zaslání prodávajícímu musí být zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy k prodávajícímu.

Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Zboží zaslané kupujícím prodávajícímu na dobírku prodávající nepřevezme. Pokud však dodané zboží nemá vlastnosti, o které zákazník projevil zájem a které se shodují s popisem poskytnutým prodávajícím, náklady na jeho vrácení a dodání zboží, který odpovídá smlouvě, jakož i všechny zákazníkům účelně vynaložené náklady v souvislosti s tím nese prodávající.
10.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se
a) výrobky objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.
10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
10.6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslány prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
10.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, číslo faktury (daňového dokladu), přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění, zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.
10.8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, zrušuje se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.
10.9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
10.10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.
10.11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Náklady na dopravu, dodání a poštovné však prodávající zákazníkovi hradí pouze v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který je nabízen prodávajícím, bez ohledu na to, jaký způsob doručení si zvolil zákazník.
10.12. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že jejich ponese sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Zboží zaslané kupujícím prodávajícímu na dobírku prodávající nepřevezme.
10.13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
10.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.
10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný:
v případě prokazatelné vzniklé škody na výrobku kupujícím si může prodávající uplatnit právo na náhradu škody v rámci zvláštního řízení u příslušného soudu
10.16. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
⦁ prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele. Týká se to všech výrobků vyrobených podle požadavků spotřebitele - fototapety na míru, obrazy na míru. Jde o výrobky / zboží, kde kupující požaduje (uvede do objednávky) rozměr na míru, úpravu barevnosti, tisk z vlastní fotografie, z vlastní předlohy, popřípadě jiné úpravy při tisku / výrobě zboží na míru
⦁ prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

⦁ prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
⦁ poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
⦁ prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do
⦁ původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontován nábytek apod.

10.17. Nepřevzetí zboží kupujícím / Nepřevzatá zásilka
Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) Bezdůvodné a neopodstatněné neprovedení zásilky zaslané zákazníkovi v dané úložní lhůtě se chápe jako hrubé porušení obchodních podmínek, protože zákazník je vždy informován elektronickou formou o vyexpedování balíku. Pokud se zákazník rozhodne o opětovné zaslání balíku, je povinen uhradit platbu předem za zboží (jakož i opětovné poštovné) na účet prodejce. V tomto případě mu nebude účtován poplatek za porušení těchto obchodních podmínek.
Pokud zákazník nezaplatí objednávku či poplatek za porušení obchodních podmínek v uvedené lhůtě, bude prodejce nucen vymáhat pohledávku soudní cestou. Zákazník nese plnou odpovědnost za takto vzniklou situaci a v plné výši hradí veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávky: soudní poplatek, náklady právního a exekučního řízení.
Prodávající v případě zboží vyrobeného na míru (fototapety a obrazy s vlastním rozměrem, z vlastní fotografie) může kupujícímu účtovat i storno pokutu ve výši 40% z celkové částky objednávky, protože kupující je povinen ve smyslu příslušných zákonů a obchodních podmínek prodávajícího si převzít řádně a včas doručeno zboží od prodávajícího, který si závazně objednal a zaplatit za jeho kupní cenu.
Ve smyslu § 614 OZ je prodávající podle dohody s kupujícím nebo podle povahy věci povinen dodat věc na místo určené kupujícím, kupující je povinen převzít věc při dodání. V ostatních případech je kupující povinen převzít věc při prodeji, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 

10.18 Storno objednávky / Zrušení objednávky - kupní smlouvy
Objednávku lze bezplatně stornovat do 24hod od objednání zboží, prostřednictvím elektronické pošty příslušného elektronického obchodu prodávajícího decotrend@decotrend.sk, nebo na telefonním čísle 0948 504 403. Při zrušení / stornování objednávky je třeba zaslat mailem i číslo objednávky, resp. nahlásit základní informace o ní (např. datum a čas objednání zboží, jméno a příjmení Kupujícího apod.) V případě, že Kupující mezitím na účet Prodávajícího zrealizoval úhradu, tato bude v plné výši obratem poukázána na účet Kupujícího.
V případě stornování objednávky po uvedeném termínu si Prodávající nárokuje storno poplatek ve výši 40% z hodnoty objednaného zboží (v souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, ve smyslu článku 10.16 Obchodních podmínek prodávajícího) pokud jde o zboží vyrobené podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.
V případě nezaplacení objednávky a tím vzniklých nákladů, či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme nuceni přistoupit k vymáhání předmětné pohledávky soudní cestou. Za vznik takové situaci nese plnou odpovědnost zákazník a hradí veškeré náklady vzniklé z titulu vymáhání pohledávky a to zejména: soudní poplatek, náklady právního zastoupení a následně náklady exekučního řízení.
V případě, že Kupující provede objednávku a jako způsob platby zadá "převod - platba předem na účet" a tato platba nebude připsána na běžný účet Prodávajícího (uveden na objednávce, kterou Kupující obdrží jako přílohu mailu o potvrzení přijetí objednávky) do 5 pracovních dnů od zrealizování příslušné objednávky, Prodávající je oprávněn stornovat celou objednávku bez náhrady a jiných nároků ze strany Kupujícího
10.19. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.
11.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv.
11.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 Zz o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Zz o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Zz ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
11.4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
11.5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními, dodacími, reklamačním a záručními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
11.6. Společnost Decotrend s.r.o. a každý její zaměstnanec se zavazuje dodržovat následující:
Podávat pravdivé informace
Respektovat člověka a přistupovat k němu bez rozdílu.
"Zákazník odesláním objednávky souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a uskutečňovaných nákupech. Prodávající se zavazuje, že neposkytne žádné osobní údaje spotřebitele a ani žádné další informace o spotřebiteli třetí straně. Výjimkou jsou osobní údaje spotřebitele nutné na doručení zboží, poskytnuté přepravci."

11.7 Doklady "Formulář na odstoupení od smlouvy", "Poučení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy", "Obchodní podmínky", "Reklamační řád" a "Reklamační protokol" jsou zveřejněny v elektronických obchodech prodávajícího v menu "Obchodní podmínky".
Před odesláním objednávky ve smyslu uvedeného zákona kupující před odesláním objednávky byl seznámen, že uvedené doklady jsou zveřejněny na e-shopu, jsou čitelné, srozumitelné, dají se vytisknout na papír, uložit na USB klíč / PC apod.
Bez tohoto odsouhlasení není možné odeslat objednávku a objednat zboží.
Po obdržení řádně vyplněného formuláře Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, Vám v nejkratším možném termínu zašleme e-mailem na Vámi zadanou adresu potvrzení o jeho přijetí.

 

Příloha č. 1

Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde >>> formulář pro odstoupení od zmluvy.pdf <<<
(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Vypsán formulář zašlete spolu s vráceným tovarem a fakturou, kterou jste obdrželi spolu se zbožím)
Na adresu:
Decotrend s.r.o., 9.mája 430/3, 029 01 Námestovo, Slovensko decotrend@decotrend.sk

Příloha č. 2
1. Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží (den převzetí od kurýra).
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adrese Decotrend sro, 9. Mája 430/3, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, nebo e-mailem příslušného elektronického obchodu prodávajícího: decotrend@decotrend.sk. K tomuto účelu můžete použít výše uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Vrácené peníze zpravidla posíláme na Vámi uvedené číslo účtu.
Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět na adresu sídla společnosti Decotrend s.r.o. nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty.
Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
Vypracované v souladu se zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího.

Příloha č. 3 Reklamační formulář
Reklamační formulář si můžete stáhnout zde >>> reklamační formulář.pdf <<<
(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete reklamovat dodaný tovar. Vypsán formulář zašlete spolu s vráceným tovarem a fakturou, kterou jste obdrželi spolu se zbožím)
Na adresu:
Decotrend s.r.o., 9.mája 430/3, 029 01 Námestovo, Slovensko  decotrend@decotrend.sk

ARS Alternativní řešení sporů
V případě nespokojenosti nakupujícího se způsobem vyřízení reklamace ze strany prodávajícího, příp. pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má nakupující právo, obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu - emailem na adresu decotrend@decotrend.sk
Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Zz ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Zz Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Zz Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.
Stejné možnosti mají podle směrnice EU i obchodníci - i provozovatel internetového obchodu může stejným způsobem podat stížnost na zákazníka

Stejné možnosti mají podle směrnice EU i obchodníci - i provozovatel internetového obchodu může stejným způsobem podat stížnost na zákazníka.

Přihlaste se k odběru newsletteru